<<<
radiomic senn di' sett. mese
bom senn antenna direzionale a-2003-uhf € 5 € 14 € 28
bom senn antenna direzionale ad-3700+booster € 20 € 54 € 110
bom senn antenna omnidirezionale a-1031-u € 5 € 14 € 28
bom senn booster b € 15 € 41 € 83
bom senn booster c € 15 € 41 € 83
bom senn booster d € 15 € 41 € 83
bom senn c ric em500 € 15 € 41 € 83
bom senn em500 + archetto me3 € 30 € 81 € 165
bom senn em500 + archetto proel € 30 € 81 € 165
bom senn em500 + dpa 4061 € 50 € 135 € 275
bom senn em500 + mano skm935 € 30 € 81 € 165
bom senn em500 + mano skm945 € 30 € 81 € 165
bom senn em500 + mano skm965 € 40 € 108 € 220
bom senn em500 + spilla me2 omni € 30 € 81 € 165
bom senn em500 + spilla me4 cardio € 30 € 81 € 165
bom senn g-wide bodypack sk2000 50mw lemo € 20 € 54 € 110
bom senn g-wide mano skm2000 935 € 20 € 54 € 110
bom senn net 1 € 25 € 68 € 138
bom senn rack 8 ric. em500+body sk500+micro dpa 4061 € 400 € 1 080 € 2 200
bom senn rack 8 ric. em500+mano o bodysk500+spilla me3 € 200 € 540 € 1 100

        <<<